This website uses cookies for reasons of functionality, convenience, and statistics.
If you consent to this use of cookies, please click “Yes, I agree.” More information

Yes, I agree
DGNB
zertifizierung

Prednosti za vse

DGNB sistem certificiranja je v primerjavi z drugimi internacionalnimi sistemi certificiranja, sistem druge generacije. Podlaga za vrednotenje ne temelji le na ekoloških vidikih, temveč na celostnem obravnavanju celotnega življenjskega cikla stavbe oz. mestne četrti.

Ekonomska zanimivost: trajnostne stavbe bolj ohranjajo vrednost z manjšimi obratovalnimi in vzdrževalnimi stroški. Raziskave kažejo, da se s trajnostnimi stavbami zmanjša nevarnost praznih prostorov in se lahko zvišajo najemniški donosi. To posledično povzroči boljšo tržno vrednost in višjo vrednost pri ponovni prodaji nepremičnine. Trajnostna gradnja torej spodbuja vrednost in ne stroške. To prikazuje tudi raziskava svetovalnega podjetja Drees & Sommer. Dodatni strošek za DGNB certificiranje znaša pri gradbenih stroških od nič do štiri odstotke. Dodatni stroški za načrtovanje in svetovanje znašajo celo manj kot 0,5 %.

Prednosti za uporabnike

Več življenjske kakovosti. Manj dodatnih stroškov.

 • Zdravi uporabniki: Sistem DGNB upošteva dobro počutje in zdravje uporabnikov stavb, zniža se delež bolniških staležev.
 • Uporabniki profitirajo: Sistem DGNB spremlja od samega začetka celotni življenjski cikel stavbe in s tem spodbuja manjše stroške in optimiranje procesa pri obratovanju. Na ta način se lahko s trajnostnim načrtovanjem dolgoročno znižajo dodatni stroški.
 • Za naslednje generacije: stavbe, ki so certificirane s strani DGNB- ja, so zgrajene tako, da varujejo naravne vire, prispevajo manj k toplogrednim emisijam in se večinoma lahko povrnejo v krogotok surovin. Dodatno prispevajo k zmanjšanju odpadkov. Na ta način aktivno varujejo naše okolje.

Prednosti za investitorje

Varovanje vrednosti. Znižanje tveganj.

 • Kakovost od samega začetka: DGNB predhodni certifikat zagotavlja investitorjem in uporabnikom že v zgodnji fazi načrtovanja, da se lahko dosežejo ciljne zmogljivosti stavbe z njenim dokončanjem.
 • Uravnovešena ekonomija: relevanca gospodarne trajnosti stavbe se uvršča prav tako pomembno kot relevanca ekoloških, sociološko- kulturnih in tehničnih vidikov.
 • Povečanje tržnih priložnosti: DGNB poveča priložnosti pri prodaji in oddajanju v najem, ker postane visoka kakovost stavbe za lastnike in uporabnike vidna.
 • Zagotavljanje dajanja v podnajem: povpraševanje po certificiranih stavbah se nenhno stopnjuje, s tem se zmanjša nevarnost, da bi nepremičnine ostale prazne.
 • Poenostavljanje financiranja: možnost pridobitve DGNB certifikata omogoča hitrejšo in ugodnejšo pridobitev kredita.
 • Primerljivost po vsem svetu: stavbe, ki so certificirane s strani DGNB- ja, so na nacionalni in internacionalni ravni med sabo primerljive.
 • Natančno ovrednotenje: za različne vrste stavb so na razpolago posamezni profili, ki temeljijo na enotni osnovi sistema DGNB in ki nudijo trgu primerno certificiranje.

Prednosti za načrtovalce in arhitekte

Višja učinkovitost načrtovanja. Manjši stroški.

 • Podpiranje integralnega načrtovanja: predvsem DGNB pred-certificiranje podpira integralno načrtovanje in s tem v zgodnji fazi omogoči potenciale optimiranja pri izdelavi, obratovanju, predelavi in dekonstrukciji, ki se jih potem da realizirati, optimalno glede na stroške. S tem je od samega začetka v ospredju zagotavljanje kakovosti projekta.
 • Načrtovanje in nadzorovanje usmerjeno k cilju: sistematična definicija trajnostnih ciljev predčasno senzibilizira vse udeležene, glede uresničitve in služi kot osrednji instrument za zagotavljanje kakovosti v času trajanja gradbene faze.
 • Ovrednotenje celotne učinkovitosti: sistem DGNB določa ciljne vrednosti, ki jih je treba doseči s celotno učinkovitostjo stavbe in ne s posameznimi ukrepi. S tem se spodbujajo inovativni stavbni koncepti.

Prednosti za proizvajalce izdelkov

Pomembnost gradbenih izdelkov. Jasna orientacija.

Jasni inovacijski potenciali: skozi katalog kriterijev, sistem DGNB prikazuje proizvajalcem, v kolikšni meri gradbeni izdelki vplivajo na trajnost celotnega projekta. Tako se lahko izdelki namensko, pod zornim kotom trajnosti, razvijajo naprej in optimirajo. Tudi tukaj je v ospredju obravnavanje celotnega življenjskega cikla – in s tem dolgotrajna kakovost gradbenih izdelkov.

Posebne prednosti za pred-certificiranje

Na začetku načrtovanja je treba postaviti temelje za trajnostno usmeritev stavb in mestnih četrti in tedaj se koncepti tudi najbolje optimirajo. Zaradi tega nudi DGNB možnost pred-certifikata.

Pri tem se za ustrezen projekt definirajo, s pomočjo DGNB kataloga kriterijev jasni cilji, ki so merljivi v celotnem procesu. S tem se lahko projekt načrtuje in optimira od samega začetka, glede na trajnostne vidike. Pred-certifikat torej zagotovi transparentnost, definira jasne procese pri načrtovanju in gradnji in krepi upravljanje s tveganji. Dodatno pa se projekt, ki je pred-certificiran z zlatim, srebrnim ali bronastim priznanjem, lažje proda že v fazi načrtovanja in izvedbe.

Kontaktna oseba

Smodis Robert

Robert Smodiš mag.inž.arh.
DGNB Avditor
Telefon: +386 (0)5 997 66 36
robert.smodis at siol.net